kufadesigncomicon

polityka prywatnosci

                                                                                 Regulamin prywatności  –  pobierz – PDF                    
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KUFADESIGN.COM

§ 1    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
www.kufadesign.com jest Bartłomiej Polak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą
KUFA.DESIGN – Bartłomiej Polak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, adres siedziby: ul. Skrajna 19a/8, 43-400 Cieszyn, miejsce wykonywania działalności
oraz adres do doręczeń: ul. Sejmowa 2/6 43-400 Cieszyn, NIP: 6262863633, REGON: 366806768,
adres poczty elektronicznej (e-mail): kufadesign.info@gmail.com, numer telefonu: +48 518 702
149, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego
www.kufadesign.com.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe
Usługobiorców Sklepu www.kufadesign.com w przypadku:
a) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
b) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:
a) Zamówienia Usługobiorca podaje:
 Imię i nazwisko,
 Adres,
 Adres e-mail,
 Numer telefonu,
b) Newslettera Usługobiorca podaje
 Imię i nazwisko,
 adres e-mail.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
przez Administratora:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone

wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres
IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane
również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania
telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10
ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku
profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji
bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora
co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: kufadesign.info@gmail.com.
4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
PLIKI “COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze
Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie
pozostawania na danej stronie.
7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE
1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.kufadesign.com, zawierającą taką
wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook,
Instagram, Pinterest, Twitter, Vimeo oraz YouTube.

2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki
Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że
przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.kufadesign.com, nawet jeśli Usługobiorca nie
posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja
(wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera
danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie
www.kufadesign.com do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk
„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer
danego usługodawcy i tam zachowana.
5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i
możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały
opisane w polityce prywatności usługodawców:
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w
trakcie odwiedzin na stronie www.kufadesign.com bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na stronie www.kufadesign.com musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca
może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“
(https://noscript.net/).”.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

kufadesigncomicon
×

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]